82014Čec

Peníze pro sport

Rada Libereckého kraje schválila výzvy k předkládání žádostí o dotaci z rozpočtu Libereckého kraje na rok 2015. Sportovní a tělovýchovné organizace budou mít možnost podat své žádosti o finanční podporu projektů, které budou realizovat v roce 2015.

Výzva obsahuje pět oblastí - předmětů podpory:

  • Vybrané sportovní akce
  • Významné kluby a reprezentace
  • Významné sportovní areály
  • Mimořádné sportovní akce
  • Sportovní struktury, servisní centra

Příjem žádostí probíhá od 7. 7. do 30. 9. 2014 a veškeré podrobnosti k výzvě naleznete na stránkách odboru školství:http://skolstvi.kraj-lbc.cz/dotace-sport-a-telovychova/prima-podpora-z-rozpoctu-libereckeho-kraje-pro-rok-2015.

Odbor školství, mládeže, tělovýchovy a sportu bude e-mailem informovat potenciální žadatele o možnosti podat žádost o poskytnutí dotace.

Došlé žádosti budou hodnoceny podle předem známých kritérií, která rovněž schválila rada kraje a jsou součástí textu výzvy. Následně budou předloženy příslušným orgánům kraje k hodnocení a výsledkem bude seznam projektů, které se stanou součástí návrhu rozpočtu kraje na rok 2015,“ doplňuje statutární náměstkyně hejtmana Zuzana Kocumová ze Změny s tím, že termín pro předkládání žádostí je stanoven na 30. září 2014.