Dobře nastavené stanovy musí jít ruku v ruce s dobře nastavenou politickou kulturou uvnitř strany a jejím personálním složením. V současné době máme stanovy v minimální verzi, připravujeme nové znění, které umožní větší rozvoj členské základny.

Schopnost hájit a prosazovat veřejný zájem je hlavním kritériem při posuzování uchazečů o členství (schopnost prosazovat soukromé zájmy lze realizovat v jiných stranách) Vliv na směřování hnutí musí mít osobnosti, které svou dosavadní činností dokázali, že umějí a chtějí prosazovat veřejný zájem.

Vliv jednotlivých politiků uvnitř strany se nebude odvíjet od počtu členů v základní organizaci, ale zejména podle jejich dosavadní práce a volebních výsledků

Hlavní podmínky pro účast na kandidátkách jsou:

 • aktivní působení při prosazování či ochraně veřejného zájmu
 • schopnost komunikovat a spolupracovat
 • schopnost vytváření pozitivních věcí
 • odvaha prezentovat vlastní názor proti většině
 • kandidátky musí vždy obsahovat ženy a muže 50/50, zipově
 • kandidátky jsou otevřené i nečlenům hnutí.
 • vždy je dodržen poměr žen a mužů 50:50

Připravované podmínky pro členství:

 • aktivní působení při prosazování či ochraně veřejného zájmu
 • schopnost komunikovat a spolupracovat
 • absence motivace ke vstupu z důvodu vlastního prospěchu či osobních problémů
 • osobní doporučení od stávajících členů
 • uplynutí čekací lhůty
 • přijmutí v místní skupině konsensem, bez hlasování

Kromě členství je možnost zapojit se jako podporovatel, příznivec či dobrovolník.

Stejně jako v dobře fungujícím státě, musí být i uvnitř strany dobře rozdělena moc mezi jednotlivé stranické orgány, které se navzájem hlídají. Revizní a smírčí orgány budou sestavovány tak, aby byla zaručena jejich faktická, nejen formální nezávislost na aktuálním vedení hnutí a nedocházelo k příliš velké kumulaci moci.

Přímá volba a referendum budou fungovat i v rámci hnutí.
Hnutí se rozrůstá nejen pomocí členů a příznivců, ale také pomocí dohod o spolupráci s ostatními jednotlivci či skupinami.
Principy hnutí se uplatňují nejen v každodenní politice, ale i uvnitř hnutí.
Hnutí je primárně založeno na akumulaci tzv. sociálního kapitálu.
Financování hnutí je postaveno na pravidelných členských příspěvcích.