Desatero dobré správy

 

 1. Do důležitých rozhodnutí veřejnost zapojíš a otevřeně rozhodovat budeš

Veškeré rozhodování zvolených zástupců bude otevřeno občanům, aby se mohli aktivně podílet na správě věcí veřejných. A to vždy, pokud to zákon vysloveně nezakazuje.

  • Jednání zastupitelstva, výborů a komisí budou veřejná a zápisy z těchto jednání budou zveřejněny na webu města do 10 dnů od jejich konání.

 • Budou vytvořena závazná pravidla pro zapojování veřejnosti a kontrolováno jejich dodržování (Splnění kritérií stupně B v uplatňování Místní agendy 21 podle hodnocení Národní sítě zdravých měst během volebního období)

 • Město bude podporovat vznik osadních výborů a aktivně s nimi spolupracovat.

2. Občanům na otázky odpovíš

Základem komunikace radnice s občany je přístup k informacím a včasné a konkrétní odpovídání na otázky občanů. Bez zbytečných odkladů a obstrukcí.

  • Jednací řád zastupitelstva umožní interpelace zastupitelů občany. (Příprava a schválení změny jednacího řádu upravující povinnost odpovídat jak občanům, tak zastupitelům během jednání zastupitelstva)

 • Obchodní společnosti s majoritním podílem města budou respektovat povinnost řídit se podle zákona o svobodném přístupu k informacím. (Obchodní společnosti zřídí na svém webu formuláře pro příjem žádostí a splní další náležitosti dané zákonem o svobodném přístupu k informacím, popř. dalšími zákony, které přístup k informacím upravují.)

 • Město bude dodržování zákona o svobodném přístupu k informacím ve společnostech s majetkovou účastí kontrolovat. (Obchodní společnosti budou zveřejňovat výroční zprávy o své činnosti v oblasti poskytování informací (povinnost daná zákonem 106/1999 Sb.) a tyto výroční zprávy bude kontrolovat město. Obchodní společnosti si také vyžádají stanovisko města v případě, že jim bude doručeno odvolání proti odmítnutí žádosti.)

3. Respekt k menšinovému názoru zachováš a opozici kontrolní funkci svěříš

Demokracii nevnímáme jako vládu většiny nad menšinou. Role opozice je klíčová pro kontrolu činnosti radnice. S vědomím důležitosti její úlohy jí k tomu vytvoříme podmínky, budeme jí naslouchat a s podněty opozice zodpovědně pracovat. Zároveň musí být jasně vymezená hranice mezi politickým a odborným rozhodováním, proto např. pro politiky bude místo pouze v dozorčí radě obchodních společností a představenstva budou obsazována členy managementu.

  • Opozice obsadí pozice předsedů kontrolního a finančního výboru. Každý zastupitelský klub zvolený v komunálních volbách bude mít zastoupení v každém výboru, celkové zastoupení bude poměrné.

 • Opozice bude mít zastoupení i v dozorčích radách a všechny zastupitelské kluby budou mít zajištěný přístup k informacím o činnosti společností s majetkovým podílem města.

 • Vydávání městského Zpravodaje se bude řídit Kodexem dobrého radničního periodika (dostupné na otevrete.cz a oziveni.cz) a obdobná pravidla budou platit i pro web města.

 • Představenstva společností s majoritním podílem města budou obsazována managementem a dalšími osobnostmi vybíranými na základě odbornosti a ne politické příslušnosti.

4. Otevřené veřejné zakázky prosadíš a všechny smlouvy zveřejníš

Není žádný důvod, aby všechny smlouvy, informace o veřejných zakázkách a o hospodaření města a jeho společností nebyly jednoduše dostupné všem – je to nejlepší obrana proti předraženým zakázkám, zbytečným nákupům i nevýhodným prodejům majetku. Zveřejňování navíc vede všechny k větší obezřetnosti s nakládáním s veřejnými prostředky, protože nemohou spoléhat na utajení. Kontrola veřejnosti bude usnadněna i u rozpočtu a dotací.

  • Informace o plánovaných, vyhlášených, probíhajících i ukončených veřejných zakázkách budou zveřejňovány na internetu včetně zakázek malého rozsahu. Interní pravidla pro veřejné zakázky budou zajišťovat otevřenost, transparentnost a rovný přístup. U vypisovaných zakázek bude zodpovědněji posuzována efektivita, účelnost a hospodárnost, aby se více předcházelo předraženým zakázkám a rostoucím provozním nákladům města. (Pokračování zveřejňování informací nejméně ve stejné kvalitě jako dnes, důsledná příprava a oponentura odůvodnění veřejných zakázek, k odůvodnění účelnosti veřejných zakázek doplnit o odůvodnění přiměřenosti očekávané ceny zakázky. Přínosy a náklady zakázky posuzovat i ve vztahu k nulové variantě, při investicích zvažovat také provozní náklady ve vazbě na rozpočet).

 • Všechny smlouvy města a jeho společností budou veřejně přístupné na internetu v registru smluv, s vyjmutím pouze zákonem chráněných informací.

 • Na internetových stránkách bude zveřejněn rozklikávací rozpočet se srozumitelnou a přehlednou rozpočtovou dokumentací.

 • Majetek města bude spravován zodpovědně, otevřeně a hospodárně. Nemovitý majetek bude prodáván a pronajímán jen pomocí otevřených výběrových řízení. Na internetu bude zveřejněn přehled nemovitostí vlastněných obcí se soupisem současného využití.

 • Transparentní pravidla pro dotace budou obsahovat dopředu daná kritéria a kalendář výzev. Budou zveřejňovány všechny informace o dotačních řízeních a přidělených dotacích.

5. Kontrolovat budeš a z kontrol důsledky vyvodíš

Transparentnost je důležitá, je nutné ji však doplnit o systém vnitřní i vnější kontroly. Ze zkušeností plyne, že pravidelné kontroly mohou přinést značné úspory a efektivnější způsob hospodaření díky odhalování chyb, identifikaci lepších řešení a postupnému učení se. Město jako zodpovědný vlastník bude důsledně spravovat i své obchodní společnosti, které jsou nyní ovládány prakticky pouze politiky a jimi volenými managementy.

  • Budou probíhat pravidelné kontroly a audity zakázek a smluv, i s ohledem na dodržování interních standardů transparentnosti a na efektivní, účelné a hospodárné využívání veřejných peněz. Výsledky kontrol budou zveřejňovány např. v závěrečném účtu.

 • Bude vytvořena vlastnická politika města pro obchodní společnosti, určující jejich cíle a směřování. Naplňování cílů z vlastnické politiky bude kritériem pro odměňování vedení společností a sledování cílů bude jednou z povinností členů dozorčích rad. Členové dozorčích rad budou mít povinnost každý rok informovat zastupitelstvo o své činnosti, o plnění úkolů vytčených valnou hromadou a činnosti, které se věnovali ze své iniciativy.

 • V obchodních společnostech (a dalších organizacích města) budou prováděny pravidelné kontroly a forenzní audity i s ohledem na účelnost, efektivitu a hospodárnost vynakládaných prostředků. (Stanovit požadavky na pravidelnou interní a externí kontrolní činnost a její kalendář, spojit s každoročními statutárními audity. Kontrolní zjištění budou předkládána zastupitelstvu spolu s výroční zprávou).

 • Bude-li zjištěno, že někdo způsobil škodu na majetku obce, prověří tyto skutečnosti škodní komise. Po odpovědné osobě bude v případě zjištění pochybení vymáhána škoda.

 • Bude připraven etický kodex zastupitelů, který bude upravovat zejména střet zájmů.

6. Hazard ve městě omezíš

Můžeme vést diskusi o tom, zda je lepší nulová tolerance hazardu nebo je lepší malý počet heren či kasin zanechat. Není ale normální, aby v Liberci byla více než stovka míst, kde jsou herní automaty.

  • Počet heren zredukujeme max na 10% současného počtu.

 • Bude probíhat důsledná kontrola dodržování pravidel samosprávou i policií.

7. Hlavního architekta přivedeš a dostatečnými pravomocemi jej vybavíš

Města, která mají hlavního architekta s dostatečnými pravomocemi a s podporou politiků, obvykle vypadají mnohem lépe než města, která jej nemají. Liberec jej nemá a díky tomu radnice jen těžko může být sebevědomým partnerem jak developerů, tak třeba zhotovitele územního plánu. Liberec hlavního architekta potřebuje a je na politicích, aby jeho pozice nebyla pouze formální a aby spolupracovali ve prospěch města.

  • Bude zřízen útvar hlavního architekta (HA), v jeho čele bude stát hlavní architekt. HA bude podřízen přímo primátorovi a mimo stavební úřad a odbor územního plánování.

 • HA bude jeden z prvních orgánů, který bude posuzovat plánované investice města do urbanistického rozvoje, bude u jejich vzniku a jeho stanovisko bude provázet strategická rozhodování jako je např. budoucnost letiště či prostoru po bývalé Textilaně.

 • HA bude zplnomocněn vydávat vyjádření popř. stanoviska zástupce města ke stavbám na jeho území jako účastník řízení ve smyslu stavebního zákona.

 • HA bude posuzovat vhodnost architektonických soutěží u vypisovaných stavebních veřejných zakázek a bude se aktivně podílet na definování soutěžních podmínek, případně je administrativně zajišťovat.

 • HA bude spolupracovat na zapojování veřejnosti při přípravě významnějších staveb.

 • HA bude pracovat na zadání územního plánu a jeho aktualizací, spolupracovat při aktualizaci strategického plánu a dalších rozvojových dokumentech města (IPRU apod.).

8. O rovnoměrný rozvoj města se zasadíš a investice spravedlivě rozdělíš

Město přijme opatření na zajištění rovnoměného rozvoje. Nebude zvýhodňovat některé čtvrti na úkor druhých. Bude se sledovat, kolik peněz bylo vynaloženo na investice v jednotlivých čátech města, ani kolik peněz je vynakládáno na jednotlivé oblasti života ve městě. Investice nebudou nadále vybírány nahodile, ale podle dlouhodobého plánu a do výběru investic bude zapojena veřejnost (a to již ve fázi sběru námětů na investice).

  • Rozpočet města bude obsahovat přehlednou informaci o výdajích na jednotlivé priority a jednotlivé indikátory obsažené ve strategickém plánu a v akčních plánech.

 • Budou zveřejněny a sledovány prostředky vložené do investic a rozsáhlých oprav v jednotlivých čtvrtích.

 • Bude sestaven střednědobý program investičních priorit. Do výběru priorit bude zapojena veřejnost, osadní výbory a občanská sdružení ve čtvrtích.

9. Rozvojové plány udržitelnosti podřídíš a dosavadní charakter města vážit budeš

Naše město se musí dále rozvíjet, pro dlouhodobý rozvoj je nezbytná především kvalita života a udržitelnost rozvíjených aktivit. Při rozvoji výstavby bude chráněna zeleň a veřejná prostranství, protože obojí přímo ovlivňuje kvalitu života a spokojenost obyvatel. Město se zároveň nebude bezhlavě rozšiřovat do krajiny, dokud budou zůstávat nevyužité brownfieldy a rozsáhlé nevyužité plochy v centru. Rozvoj města bude také ekonomicky udržitelný tak, aby bouřlivý rozvoj v určité době nepřinášel období půstu v dalších letech způsobeným nedostatkem peněz.

  • Bude zpracována územní studie zeleně a vložena do územního plánu.

 • Územní plán bude aktivně bránit rozšiřování města do krajiny (suburbanizaci) v situaci rozsáhlých nevyužitých pozemků v centru města, např. formou etapizace ploch pro výstavbu v územním plánu.

 • Hospodaření města povede ke klesající dluhové službě města (poměru splátek dluhů k příjmům, bez vlivu krátkodobých úvěrů např. na financování projektů z evropských dotací).

 • Bude připraven a schválen rozpočtový výhled provázaný se střednědobým investičním programem a s postupně klesající dluhovou službou.

10. Město ku prospěchu všech povedeš a o kvalitu života usilovat budeš.

Město je tu pro všechny a nemělo by zvýhodňovat jednu skupinu proti druhé. Důležitý je vyvážený rozvoj po všech stránkách. Město by také mělo dbát o kvalitní život svých obyvatel v místě jejich bydlení a věnovat pozornost jejich potřebám i nad rámec zákonem stanovených limitů, které jsou často jen hranicí pro poškození zdraví a nezaručují skutečně kvalitní život, stejně jako v těch oblastech, kde obec nemá povinnost o potřeby občanů pečovat danou zákonem. Mělo by spolupracovat s ostatními obcemi a jeho vedení by mělo chránit veřejný zájem.