72013Kvě

Tisková zpráva: ZZS LK porušila obecně závazné právní předpisy

Jedno  z vážných  pochybení  je  v oblasti  vyplácení  osobních  příplatků.  Tyto  příplatky  v konkrétních
případech  dokonce  dosáhly  výše  130%  platového  tarifu  zaměstnance.  Navíc  ani  v případě  takto
vysokých  osobních  příplatků  není  zdůvodněno  jejich  přiznání.  Tyto  vysoké  odměny  ani  nemají
charakter  mimořádnosti,  ale  jsou  přiznávány  opakovaně  a  trvale.  Vedle  toho,  že  jsou  takto
postavené platy proti zákoníku práce, budí i pochybnosti, zda mzdové prostředky byly rozdělovány
podle  zásady  účelnosti  a  hospodárnosti,  které  jsou  neméně  důležitým  hlediskem  pro  posuzování
oprávněnosti veřejných výdajů.

Dalším  problémem  je  porušování  zákoníku  práce  tím,  že  není  dodržována  doba  nepřetržitého
odpočinku  mezi  směnami  a  nepřetržitého  odpočinku  v  týdnu.  A  tento  problém  se  rozhodně  netýká
jen  lékařů  a  lékařských  pracovníků.  Nejvyšší  úvazek  u  nelékařského  pracovníka  při  započtení
veškerých  DoPČ,  DPP  a  částečných  úvazků  např.  činí  5100  hod/rok.  To  by  znamenalo  každý  den
včetně  víkendů  a  bez  dovolené  průměrnou  dobu  práce  14  hodin  denně,  pokud  bychom  započítali
volné

Další  velmi  nestandardní  situací  je  i  fakt,  že  pracovníci  na  manažerských  postech  mají  uzavřeny
dohody  o  provedení  činnosti  ve  výši  několika  set  tisíc  Kč.  Těmito  způsoby  se  platy  u  vybraných
pracovníků dostávají na mnohonásobky základního tarifu.

Ředitel  byl  se  závěry  kontroly  seznámen  a  byl  požádán  o  nápravu.  Vzhledem  k  tomu,  že  kontrola
odhalila,  že  pravidla  hospodaření  určená  krajem  jsou  porušována  systematicky  a  ne  jen  v
jednotlivých  případech,  bylo  řediteli  odebráno  osobní  ohodnocení  a  nebude  mu  ani  vyplacena
mimořádná  odměna  za  rok  2.  pololetí  r.  2012.  Dále  se  rada  kraje  shodla  na  zhotovení  forenzního
auditu,  který  bude  mít  za  úkol  nalézt  oblasti,  kde  se  dá  ušetřit,  aniž  by  byla  dotčena  kvalita  a
dostupnost zdravotní péče.

Celá tisková zpráva ze zasedání rady LK ke stažení (.doc)