202013Srp

Zuzana Kocumová, statutární náměstkyně hejtmana LK – tiskové prohlášení k vyřešení problému užívání služebního automobilu

Na základě vlastního rozhodnutí a po zvážení vzniklé situace veřejně na úrovni politické prohlašuji, že jsem nejasnosti s režimem mnou užívaného služebního vozidla ke dni 20. 8. 2013 vyřešila. Zaplatila jsem k uvedenému datu všechny související finanční náležitosti v celkové výši 12 000 Kč, která byla stanovena v souladu s vyhláškou Ministerstva práce a sociálních věcí č. 472/2012 Sb., a dále dle Zásad č. 2/2012 pro poskytování cestovních náhrad členům zastupitelstva Libereckého kraje při tuzemských pracovních cestách, tedy 3,60 Kč za jeden ujetý kilometr, plus cena za spotřebované pohonné hmoty. Do hrazených kilometrů jsou započítané veškeré kilometry, které jsem v uvedeném období služebním vozem v rámci výkonu funkce vykonala a na které nebyl vystavený konkrétní cestovní příkaz, ale byly vedeny jen pod obecnou měsíční žádankou o přepravu.

Platby jsem provedla, abych předešla veškerým dohadům o nedostatcích ve vyúčtování provozu vozidla za období od ledna do července tohoto roku. Náhradu za uvedené kilometry jsem uhradila i přesto, že jízdy byly vždy vázány na výkon funkce a účel jízdy nikdy nebyl primárně soukromý.


V úrovni morální prohlašuji, že jsem služební vozidlo nepoužívala s úmyslem získat finanční nebo jiný osobní prospěch a byla jsem přesvědčena, že režim jeho užívání je v mém případě  zcela legální.


V minulém týdnu jsem zaslala řediteli krajského úřadu žádost o stanovisko a doporučení postupu k vyřízení celé záležitosti. Protože názory na její řešení nejsou dosud jednoznačně zformulovány a protože nechci, aby problém byl nekorektně převáděn do roviny politické kampaně a dotýkal se dalších osob, které s nastalou situací nemají nic společného, rozhodla jsem se pro výše uvedený postup.  Dovolte mi, abych se všem, kterých se vzniklá situace dotkla, omluvila za emoce, které v tomto problému sehrály zápornou roli. Rovněž chci všechny ujistit, že v podobných případech budu v součinnosti s příslušnými odbornými útvary Krajského úřadu nacházet taková řešení, která by zaručovala, že problémy tohoto druhu nevzniknou.


V Liberci dne 20. 8. 2013

Zuzana Kocumová