• Adam Záruba

Předseda Českého svazu ochránců přírody ZO Orlice a občanského sdružení Změna pro Hradec, spoluzakladatel Podorlického skanzenu v Krňovicích, opoziční zastupitel Statutárního města Hradec Králové za Změnu pro Hradec, místopředseda výboru pro životní prostředí zastupitelstva města Hradec Králové.

Klíčové oblasti působení: 
Ochrana přírody a krajiny i životního prostředí člověka | Kvalitní památková péče a ochrana kulturního dědictví | Zapojování veřejnosti do rozhodování, podpora neziskovým organizacím a občanské společnosti | Různé rodiny - stejná práva

Naše rodina žije v Hradci Králové již nejméně po 4 generace. Moji předkové jako představitelé živnostenského stavu se podíleli na rozkvětu předválečného Hradce Králové, který býval nazýván salonem republiky. Můj otec se zde angažoval proti okupaci naší republiky v roce 1968 a byl jednou z hradeckých osobností společenských změn na sklonku roku 1989. Z politického života se však stáhl hned na počátku divokých 90. let, když v místní politice začaly hrát významnou roli skryté korupční praktiky a klientelizmus. Takové politiky se nehodlal účastnit. Situace se však příliš nezlepšila ani na počátku nového tisíciletí. Nebyl jsem sám, kdo s velkou nelibostí nesl dění ve městě Hradec Králové a způsoby jeho správy v letech 2006-2010. Proto jsme v roce 2010 v širší skupině podobně smýšlejících aktivních občanů dali dohromady kandidátku do komunálních voleb s názvem Změna pro Hradec. V komunálních volbách Změna pro Hradec uspěla a získala 3 zastupitelské mandáty. To sice nestačilo na to, abychom mohli poměry v našem městě výrazněji změnit, přesto se nám podařila řada pozitivních kroků a především jsme získali celou řadu cenných zkušeností. Na ně jsme navázali v roce 2012 i v případě Královéhradeckého kraje, neboť ani zde není situace ideální. Tak vznikla Změna pro Královéhradecký kraj, která již byla plnohodnotnou spoluprací mezi politickým hnutím Změna a Stranou zelených. Získaných 4,1% sice nestačilo na vstup do krajského zastupitelstva, ale ukázalo se, že máme v našem kraji i městě dobrou podporu a má smysl pokračovat. Zároveň jsem měl možnost vyzkoušet spolupráci se zkušenějšími kolegy z Liberce a mohu říci, že jsem za to velmi rád. Je mi tak ctí podpořit úsilí Změny o nápravu poměrů v celé naší republice těžce zkoušené mnoha problémy a nešvary. Změna založená na aktivních lidech, kteří mají již spoustu pozitivní práce za sebou je mojí jednoznačnou volbou.

 

Za co bojuji

Neoslabovat ochranu přírody

Chci důsledně dbát na to, aby nebyla oslabována ochrana cenných částí naší přírody a krajiny a naopak, aby její ochrana byla posílena zejména v těch částech přírody, které jsou cenné a dosud nepožívají odpovídající úroveň ochrany. Je třeba se věnovat také tomu, aby nebyla oslabována účast veřejnosti v rozhodovacích procesech (např. územních a stavebních řízeních) na stavby a záměry, které mohou významnou měrou ovlivnit stav přírody a krajiny i životního prostředí našich občanů.

Ochrana půdy před nadměrnou zástavbou

Mojí prioritou je ochrana půdy před nadměrnou zástavbou a jiným jejím znehodnocováním. Půda je jedním z našich nejcennějších přírodních zdrojů a vzhledem k předpokládaným klimatickým změnám se v budoucnu stane jistě i strategickou surovinou, která bude pro naši zemi velmi důležitá. Proto je třeba co nejvíce znevýhodnit zabírání půdy pro zástavbu a naopak maximálně podpořit nové využívání již dotčených ploch – tzv. brownfields.

Třídění odpadů

Třetí, pro mne prioritní, změnou v environmentální politice je odklon od skládkování a spalování odpadů směrem k jeho třídění a následnému materiálovému využívání. Je třeba výrazně zvýhodňovat obce, které se vydají tímto směrem a naopak zastavit jakoukoliv veřejnou podporu budování nových spaloven odpadů.

Nový památkový zákon

Mojí prioritou je přijetí nového památkového zákona, který zajistí účinnější ochranu našeho kulturního dědictví a také zajistí kvalitní práci orgánů státní památkové péče. Mnohé mediálně přetřásané případy dnešních dnů (plánované demolice hotelu Praha, domu na rohu Václavského náměstí a Opletalovy ulice v Praze, nádraží v Havířově a řada dalších, méně viditelných kauz), spojené s nečinností památkových orgánů, ukazují na katastrofální stav, v jakém se památková ochrana v naší zemi nachází. V novém památkovém zákoně považuji za nezbytné také ustanovit možnost účasti veřejnosti ve správních řízeních po vzoru environmentální legislativy.

Všem rodinám stejné podmínky

Chci se zasadit o vydání novely zákona o registrovaném partnerství, která umožní, aby si partnerka či partner osvojili dítě své partnerky či svého partnera. Považuji za nepřijatelné, že tato problematika není dosud řešena a řada rodin tak žije v nejistotě. Tento zákon předložený několika dosavadními poslanci rozpuštěním sněmovny padl a já považuji za nutné se k němu co nejdříve vrátit.

Úspěšné změny