• Olga Kramářová

Členka výboru občanského sdružení Změna pro Hradec, členka finančního výboru zastupitelstva města Hradce Králové, členka Komise místní
samosprávy v městské části města Hradce Králové – Nový Hradec Králové. Nestraník, bez politické příslušnosti.

 

 

 • boj proti korupci a klientelismu
 • snaha o vyrovnané rozpočty územně samosprávných celků; snaha docílit proporcionální čerpání veřejných prostředků
 • boj za průhledné hospodaření akciových společností založených subjekty hospodařícími s veřejnými prostředky
 • úsilí za respektování zájmů občanů v rámci regionálního rozvoje
 • boj za respektování zákona o veřejných zakázkách
 • státní správa jako služba veřejnosti

Co chci změnit?

STOP zbytečným výdajům
 • STOP zbytečným úvěrům
 • STOP neúčelným výdajům cíleně „jedním směrem“
 • STOP výdajům na zbytečné akce
STOP hospodaření akciových společností založených městy
 • STOP hospodaření akciových společností založených městy, kraji, jako příspěvkových organizací
 • posílit dohled zřizovatele nad hospodařením uvedených společností
 • jednoznačně určit úlohu a posílení kontrolní pravomoci dozorčích radtěchto společností jako kontrolního orgánu zřizovatele
STOP průmyslové zástavbě
 • STOP průmyslové zástavbě na úkor a v rozporu se zájmy občanů, jakož i v rozporu s ochranou životního prostředí
Veřejné zakázky
 • STOP zadávání veřejných zakázek bez výběrových řízení
 • STOP předraženým a nadhodnoceným veřejným zakázkám
 • naopak SNAHA o zjednodušení procesu zadávání veřejných zakázek
Zavedení odpovědnosti politiků za politická rozhodnutí
 • a posílit víru lidí v poctivost a nezkaženost

Úspěšné změny