• tomas-kopecky-big

Správce informačních technologií, člen kontrolního výboru statutárního města Hradec Králové, člen komise životního prostředí a zem. Rady Královéhradeckého kraje, člen sdružení Změna pro Hradec. 

 

 

Klíčové oblasti mého působení (v souladu s vizemi Změny):

boj proti korupci | ochrana životního prostředí | zemědělství a odpadové hospodářství | věda a výzkum | informační technologie

 

 

Stejně asi jako většinu z vás mě politika a zbyrokratizovaná veřejná správa, kterou dnes okolo sebe vidíme, odpuzuje! Nejsem, ale zvyklý jen nadávat na poměry! Když jsem se jednou podíval na své děti, tak jsem si uvědomil, ŽE NECHCI, aby vyrůstaly v tomto morálním marastu, plíživé totalitě ziskuchtivých skupin, které zneužívají, nebo dokonce již nechávají přetvářet zákonný rámec společnosti!

Nechci se hrbit, a proto jsme si s podobně smýšlejícími a naštvanými lidmi řekli, dost! Začali jsme „dělat pořádek“ na tom našem „hradeckém“ písečku (viz. www.zmenaprohradec.cz ).

ZMĚNA není pro mě jen fráze, věřím, že i malé zrníčko, které se pohne a dá tak příklad ostatním může spustit lavinu, co ZMĚNÍ zatuchlost doby.  Myslím si, že je třeba nabalovat „zrníčka“ skupinky aktivní občanské společnosti. Proto dlouhodobě na Královéhradecku vyhledáváme  aktivní odborníky a osobnosti s morálním kreditem, kteří nezištně pomáhají při řešení problémů, které trápí občany našeho regionu. Jsem přesvědčen, že aktivní občanská společnost je hnacím motorem i hlídacím psem demokracie a tedy jedinou cestou jak ven z dnešního marastu.

Proto jsem kandidoval  za Změnu pro Hradec v komunálních volbách v Hradci Králové v roce 2010 (7,8% hlasů), v roce 2012 v Krajských volbách za Změnu pro Královéhradecký kraj (4,09% hlasů) a snažím se aktivně působit ve výborech a komisích v zájmu občanů regionu.

Co chci změnit?

Změna zákona o střetu zájmů

Chtěl bych dosáhnout, aby zákon o střetu zájmů 159/2006 Sb., nebyl v praxi jen prázdným cárem papíru. Zákon sice zakazuje v §5, že poslancům, senátorům, veřejným funkcionářům apod., při zastupování státu, obcí, krajů v orgánech společností, jež spoluvlastní, jakoukoli odměnu, ale mnohá praxe vyplácení takzv. tantiémů, smluvních provizí za získání reklamy apod. z něj tvoří faktický cár papíru. Směšně k tomu tvoří doplněk maximální pokuta za jeho porušení 50 tisíc Kč a fakt, že např. na obcích má porušení zákona regionálním politikem a následné řízení o přestupku v gesci úředník „podřízený“ onomu politikovi!

Povinné zveřejňování smluv

Chtěl bych se zasadit o povinné zveřejňování všech smluv a dokumentace k výběrovým řízením zadavatelů veřejných zakázek, důvodových zpráv při rozhodování (zastupitelstva obcí krajů) o dotacích a kontrolních zpráv (kontrolní výbory, komise apod.). Zadavateli veřejných zakázek mám na mysli stát organizační složky státu, kraje, obce a jimi zřízené i spoluvlastněné společností apod. (pozn. rozsah dle zákona 137/2006 Sb. O zadávání veřejných zakázek).

Jsem přesvědčen, že původce daní, tedy občan má právo přesně vědět jak je s jeho penězi nakládáno, včetně EU dotací.  Povinné, transparentní a on-line přístupné zveřejňování je jeden z účinných nástrojů, jak formou veřejné kontroly omezit korupci a plýtvání veřejných prostředků.

Nezávislá kontrola a výběr IT zakázek

Mám již více jak 10 let zkušenosti s provozem a správou informačních technologií ve státních organizacích, proto nelibě vnímám tlaky, nebo i bohužel úspěšné napojení „penězovodů“ v tomto oboru na státní organizace a podniky. V této velmi odborné problematice se často vedení státních úřadů neorientuje, což přináší podstatný handicap při posuzování potřebnosti a efektivnosti při vynakládání státních prostředků na IT zakázky. Je třeba zamezit neúmyslnému plýtvání prostředků, nebo někdy i zjevně úmyslnému napojení firem. Cílem je založit systém posuzování nadlimitních IT zakázek státních organizací specialisty (odbor, sekce apod.) na ministerstvu vnitra ve spolupráci s odbornými nezávislými komisemi a posílení příslušnými odborníky útvary odhalování korupce a finanční kriminality.

Udržitelný rozvoj strádajícího zemědělství

Při tříletém výzkumu (entomofauna) ve spolupráci s Ornitologickou společností a univerzitou J. Palackého v Olomouci pro Ministerstvo zemědělství a Ministerstvo životního prostředí jsem poznal katastrofální stav ekologické rozmanitosti našich polních kultur. Poptávka trhu vede na mnoha místech a to především u velké společností orientované na zisk, k opakovanému produkování náročných plodin (obilniny, řepka atd.).  To je prováděno často bez střídání kultur a za vydatného přídavku průmyslových hnojiv a insekticidů, mnohdy za účelem jejich prostého energetického využití (biopaliva, bioplyn). Důsledkem je nejen drastické ochuzení obecné biodiverzity, fatální zhoršení zdravotního stavu polní zvěře a opylovačů, ale i to, že více jak 50% naší půdy je ohrožena degradací kvality a erozí. Klíčový je v této problematice fakt, že díky historickému zpřetrhání vazeb, hospodaří pouze na malém procentu naší půdy přímo jejich vlastníci. Většina je pronajímána. Často tedy pronajímatelé orientovaní pouze na zisk půdu takzvaně „vytěží“ a pak ji vrátí majitelům.  Spolu s poměrně bezzubou ochrannou půdního fondu před zástavbou a malým tlakem státu na využívání brownfields (=opuštěná průmyslová území ap.) se nám nenávratně ztrácí rozloha půdy exponenciálním tempem.

Je třeba zintenzivnit dlouhodobý proces podpory mladých začínajících farmářů ze strany státu a řešit razantně erozi a degradaci půdy regulací. K tomu je třeba zvýšit využívání agroenviromentálních opatření ke zlepšení kvality našich polí a krajiny (funkční biopásy, úhory, meze, aleje, drobné mokřady a podobné registrované prvky v krajině). Ač jsou vypláceny našim farmářům dotace na údržbu krajiny (kosení luk, pastva apod.) je třeba vytvořit síť odborných poradců Min. zemědělství v regionech, ve spolupráci s profesními organizacemi (Agrární komora apod.) a diverzifikovat údržbu krajiny časově a místně, jinak nám vzniká ve stejném čase uniformě ošetřená krajina po celém státě.

 

Úspěšné změny