Možná si řeknete, že toto není ucelený volební program, ale jen jednotlivé ZMĚNY. A máte pravdu. Soustředili jsme se na to, čemu rozumíme, co známe z vlastní praxe a co nám přijde opravdu důležité. Proto vám předkládáme těchto 11 x 7 změn, které budeme prosazovat a z části již prosazujeme jako aktivní občané, pracovníci neziskových organizací nebo místní zastupitelé. Vedle programu jsou pro nás stejně důležité i hodnoty, na kterých stojí naše práce, proto budeme rádi, když se s nimi též seznámíte. A jaké změny chceme prosazovat?

1
Budeme vždy vystupovat proti diskriminaci a extremismu. Silná slova nebo násilí nic neřeší, ať už se jedná o útoky proti nezaměstnaným, Romům, státním úředníkům, homosexuálům či živnostníkům.


2
Chceme, aby stát šel v dodržování práva a spravedlivého přístupu k řešení problémů příkladem - budeme proto prosazovat vyšší odpovědnost úřadů a úředníků za chyby a způsobené škody.


3
Podpoříme takové změny ve fungování justice, aby se zkrátily neúměrně dlouhé doby projednávání jednotlivých případů a aby se zvýšila odpovědnost soudců za jejich práci, při zachování nezávislosti jejich rozhodování.


4
330 miliard Kč, které byly v rámci divoké privatizace vyvedeny ze státního důchodového účtu na sanaci vytunelovaných bank, chceme na důchodový účet postupně vrátit zdaněním vybraných bankovních operací, ze zisků státních firem a výnosů státního majetku.


5
Budeme prosazovat administrativně jednodušší systém čerpání evropských dotací v příštím programovacím období tak, aby byly přístupné i menším obcím a neziskovým organizacím.


6
Podporujeme důchodový systém na jednom státním pilíři, s možností připojištění. Jsme proti vyvádění peněz na důchody do tzv. druhého pilíře. Chceme oddělit důchodový účet od státního rozpočtu.


7
Daňové zákony je potřeba zjednodušit a výběr daní zefektivnit, aby daně neplatili jen drobní plátci a poctivci, ale pokud možno všichni, kdo je platit mají. Jsme pro aktivní a razantní přístup ve věci zrušení tzv. daňových rájů.


8
Chceme sociální politiku řešit zejména podporou jednotlivců, rodin a komunit v místě, kde žijí. Ústavní péče musí být až poslední a výjimečné, pokud možno přechodné řešení.


9
Podpoříme obce v pořizování sociálních bytů (nikoliv hromadných ubytoven), včetně startovacích bytů pro začínající rodiny. Chceme aktivně bránit vzniku sociálně vyloučených lokalit.


10
Stát musí jít příkladem v tvorbě pracovních míst pro zdravotně postižené a sociálně vyloučené – měl by zvýšit podíl a počet těchto míst.


11
Podpoříme zařízení a opatření, která umožňují kvalitní a důstojnou péči o seniory a handicapované, ať už v odborných zařízeních nebo v rámci domácí péče s tím, že rozhodnutí rodiny pečovat doma o potřebnou osobu nemá být existenčně likvidační.


12
Chceme více podpořit hospicovou péči, ústavní i domácí, pro zajištění důstojných podmínek ve fázi umírání jako důležité etapy celého života.


13
Alimenty, které matky samoživitelky, případně otcové, nemohou získat od druhého rodiče, bude platit ČSSZ, která je následně bude vymáhat po druhém rodiči, který na své děti nepřispívá. Není přijatelné, aby na neplatícího rodiče doplácely děti.


14
Prosazujeme zajištění podmínek pro společné vzdělávání všech dětí bez ohledu na původ, zdravotní stav nebo sociální prostředí.15
Chceme prosadit zefektivnění systému kontroly kvality potravin, zpřísnit postihy za nepravdivé a zavádějící informace, navýšit počet akreditovaných laboratoří a počet odebraných vzorků a znovu zavést české státní normy pro vybrané potraviny.


16
Podporujeme psychosomatickou medicínu jako plnohodnotný lékařský obor. Chceme podpořit komplexní přístup k pacientovi zavedením psychosomatiky do vzdělávacích programů všech zdravotnických pracovníků.


17
Podporujeme právo žen vybrat si způsob porodu. Systém je potřeba přizpůsobit požadavkům žen, nikoliv požadavkům zdravotnictví. Podporujeme vznik porodních domů i práci porodních asistentek.


18
Chceme zachovat páteřní síť nemocnic ve veřejném vlastnictví, např. formou neziskových organizací. Chceme zefektivnit systém financování veřejného zdravotnictví, zejména formou nového ceníku výkonů, větší transparentností zdravotnických zařízení a porovnávání kvality zdravotní péče. Nebudeme zvyšovat spoluúčast pacientů.¨


19
Jsme pro znovuzavedení povinné preventivní zubní prohlídky u dětí v rámci školní docházky.


20
Navrhujeme zpřístupnit léčebné konopí pro pacienty a podpořit výzkum léčebného potenciálu konopných produktů.


21
Budeme podporovat terénní péči přímo v domovech pacientů, pokud to bude jejich stav a prostředí umožňovat.


22
Budeme prosazovat efektivnější fungování orgánů regulujících monopolní ceny elektřiny, vodného, stočného a tepla. Podpoříme občanské iniciativy proti vodárenským gigantům a zrušení nevýhodných smluv mezi municipalitami a vodárenskými společnostmi.


23
Podpoříme tvrdou regulaci hazardu. Základní financování tělovýchovy a sportu, zejména dětí a mládeže, musí jít ze státního rozpočtu. Budeme prosazovat maximální využití zisků zbytku státem regulovaného hazardního průmyslu, peníze z hazardu chceme využít na širší spektrum veřejně prospěšných aktivit prostřednictvím renomovaných českých nadací.


24
Chceme zavést regulaci poplatků placených právníkům za exekuce tak, aby jejich odměny dosahovaly jen poměrné a přiměřené části vymáhaného dluhu.


25
Ve spolupráci s neziskovými organizacemi navrhneme vznik a dlouhodobé a udržitelné fungování finančního a spotřebitelského ombudsmana.


26
Půjčování peněz musí dostat jasná pravidla, trestný čin lichvy musí být rozšířen a aktualizován tak, aby byl trestněprávně uplatnitelný i v současné době.


27
Pro exekuce by měly být zavedeny limity podle výše dluhu, aby nebylo možné zabavit rodinný dům za jednu jízdu na černo. Přehmaty exekutorů by měly být trestány exekucí jejich majetku.


28
Chceme podporovat zvyšování finanční gramotnosti obyvatel, rozšíření sítě občanských poraden, bezplatného právního poradenství jako prevence i možná záchrany od dluhových pastí.


29
Podpoříme přijetí zákona o celostátním referendu. Zlepšíme a zjednodušíme podmínky pro pořádání místních referend, zejména budeme prosazovat zrušení 35% hranice pro platnost místního referenda.


30
Chceme zkvalitnit proces tvorby zákonů, dbát na stabilitu a vymahatelnost práva. Budeme hodnotit dopady návrhů zákonů na míru regulace občanů a samospráv, zavedeme test veřejné potřebnosti. Úřady musejí být schopny jasně a úplně informovat občany o jejich právních povinnostech.


31
Jsme pro postupné zavedení přímé volby starostů, primátorů a hejtmanů. Jsme zároveň pro odvolatelnost politiků, ale za jasně stanovených podmínek.


32
Budeme podporovat větší zastoupení žen v politice, protože to může mimo jiné přispět k její kultivaci. Sami jdeme příkladem, polovina našich lídrů a polovina všech kandidátů jsou ženy.


33
Budeme prosazovat větší zapojení občanů do rozhodování o veřejných rozpočtech, např. formou tzv. participativních rozpočtů.


34
Jsme pro úpravy volebního systému, který omezí moc stranických kádrů, partikulárních zájmů a hlasovacích mašinerií a zvýší zastoupení skutečných osobností v politice.


35
Změníme financování politických stran tak, aby příspěvek od státu činil maximálně 50 % současného stavu a aby každý občan mohl při podání daňového přiznání rozhodnout, kterou stranu chce ze svých daní v daném roce podpořit paušální částkou ve výši např. 100 Kč ročně.

36
Na zvýšení kapacit protikorupční policie a protikorupčních organizací vyčleníme minimálně 1 miliardu Kč navíc oproti současnosti. Bereme to jako dobrou investici.


37
Připravíme projekt na vznik 13 nezávislých regionálních protikorupčních center založených na principu neziskových organizací podle vzoru Nadačního fondu pro boj proti korupci. Půjde o obdobu dobrovolných hasičů, jen v tomto případě "hasičů" zaměřených na jiné nebezpečí.


38
Jsme pro přijetí zákona o prokázání nabytí majetku nad 10 milionů Kč s možností jeho zabavení či zdanění. Podpoříme uzákonění transparentního účetnictví stran pobírajících státní příspěvek.


39
Odměny ve státní správě mají být veřejné u všech zaměstnanců a na všechna vedoucí místa mají být vypsána výběrová řízení. Navrhneme povinná majetková přiznání i pro vedoucí úředníky.


40
Chceme minimalizovat rozsah víceprací u veřejných zakázek zvýšením odpovědnosti dodavatelů projektové dokumentace i stavebních prací, např. formou zavedení institutu komerčního pojištění na vícepráce tak, aby toto riziko nenesl stát či obec.


41
Podporujeme projekt protikorupčních organizací Rekonstrukce státu. Podporujeme zveřejňování veřejných rozpočtů, smluv, platů politiků a vedoucích úředníků formou podrobných rozklikávacích rozpočtů.


42
Jednoznačně se postavíme za oddělení státní správy a samosprávy tak, aby politici nemohli ovlivňovat rozhodování úřadů, které mají hájit veřejný zájem.43
Podporujeme nižší sazbu DPH u základních potravin, léků a energií pro domácnost.


44
Budeme podporovat rozvoj farmářských a regionálních trhů a dalších systému lokální výroby, distribuce a spotřeby. Podporujeme i vyšší zastoupení potravin vyrobených v ČR v nabídce obchodů, ale vždy musí být hlavním kritériem jejich kvalita.


45
Dostavbu jaderné elektrárny Temelín v současnosti a ve střednědobém horizontu vnímáme jako ekonomicky, ale i z dalších důvodů, jako rizikovou, a proto ji nepodporujeme. Jsme proti utopení desítek miliard ve výstavbě vodního kanálu Dunaj - Odra - Labe, který by zbytečně poškodil krajinu. Zejména jsme proti tomu, aby tyto megalomanské a drahé stavby odčerpaly finance nutné na jiné investice.


46
Budeme prosazovat takovou změnu zákona o veřejných zakázkách, aby nejnižší nabídková cena nebyla jediným kritériem, ale aby šlo více o ekonomickou výhodnost nabídky s vyšším důrazem na kvalitu. Na zakázky nad 60 mil. Kč navrhujeme architektonické soutěže.


47
Podpoříme takové změny ve fungování a managementu společností České dráhy a ČD Cargo, aby se tyto společnosti dostaly na kvalitu fungování srovnatelnou se společností Budvar s. p. Státní nemusí být vždy špatné.


48
Podpoříme přesun nákladní dopravy ze silnic na železnici. Ve státních lesích budeme prosazovat minitendry - chceme dát práci venkovu.


49
Jsme nyní proti zvyšování daní, a to do té doby, než se zásadně omezí korupce a než se zlepší efektivita výběru daní. Zahájíme veřejnou diskusi, jakou úroveň veřejných služeb a z jak velkých daní chceme zajistit.
50
Podpoříme systémy celostátního vzdělávání, a to nejen v oblasti technického, odborného či manažerského vzdělávání, ale také v oblasti osobního a duchovního růstu. Chceme podpořit podmínky pro svobodný rozvoj žáků a umožnit rozvoj alternativních způsobů vzdělávání. Za klíčový považujeme rozvoj komunikačních dovedností a podporu spolupráce.


51
Podpoříme rozšíření nedostatečných kapacit podpůrných, poradenských a terapeutických center pro lidi v obtížných až krizových životních situacích. Deprese úzkosti a závislosti jsou závažné problémy moderní doby.


52
Podpoříme větší využití biopotravin a lokálních potravin v síti státních škol, nemocnic a dalších zařízení. Biopotraviny se postupně mají stát standardem, nikoliv luxusním zbožím.


53
Jsme pro zvýšení minimální mzdy a její navázání na mzdu průměrnou, a to tak, aby byla zvyšována průběžně a nezávisle na rozhodování politiků jednou za několik let. Chceme prověřit možnost nahradit složitý systém sociálních dávek systémem tzv. základního příjmu.


54
Stát má zajistit dostatek míst v mateřských školách v rámci celé ČR, včetně rozvoje alternativních školek a škol. Jsme pro změnu zastaralých výživových tabulek a spotřebních košů ve školním stravování.


55
Jsme pro zákaz kouření v restauracích bez výjimek a pro důslednější vymáhání zákazu na veřejných místech.


56
Budeme podporovat vyčlenění 1% státního rozpočtu na kulturu, podporu umění a ochranu památek, jako důležitých předpokladů kvalitního života v moderní společnosti.
57
V nakládání s odpady budeme prosazovat politiku, že na prvním místě je prevence, na druhém třídění a recyklace, na třetím spalování a na posledním skládkování. Podporujeme zavedení spravedlivého poplatku za odpady, a to podle skutečné produkce odpadů. Chceme omezit využívání nevratných plastových obalů a nahradit je vratnými.


58
Chceme přísnější ochranu zemědělského půdního fondu před zástavbou logistických center, skladů a dalších hypermarketů a vyšší využití brownfieldů. Budeme prosazovat důslednější ochranu zeleně a rovněž ochranu nejcennějších krajinných celků formou chráněných krajinných oblastí a národních parků.


59
Budeme iniciovat programy na zlepšení retenční schopnosti české krajiny, jako jedné z klíčových věcí pro zmírnění následků povodní. Je třeba začít řešit příčiny, ne stále pouze důsledky.


60
Chceme zlepšit podmínky pro hospodářská zvířata ve velkochovech, chceme otevřít problém, před kterým většina společnosti zavírá oči. To, jak "vyrábíme maso", je v mnoha případech neomluvitelné a zbytečné týrání zvířat.


61
Podpoříme hospodaření v lesích a takové formy zemědělství a biozemědělství, které budou bližší přírodě a s důrazem na podporu biodiverzity a ochranu před erozemi a povodněmi. Budeme prosazovat aktivnější roli českého zástupce při jednáních v rámci Společné zemědělské politiky EU při prosazování této priority na úkor průmyslového zemědělství.


62
Postupující klimatická změna vyžaduje neodkládat účinná řešení v mezinárodní součinnosti, zejména s ohledem na budoucnost dalších generací. Změna bude prosazovat aktivnější přístup k této v ČR podceňované problematice.


63
Chceme prosadit úpravu zákona o ochraně ovzduší, která bude navracet poplatky za znečištění ovzduší do postižených krajů. Podpoříme dotace na výměnu ekologicky vhodnějších typů kotlů a budeme prosazovat větší osvětu zejména v menších sídlech o negativních dopadech pálení odpadu v lokálních topeništích.64
Prosadíme víceleté financování neziskových, v první řadě zejména sociálních organizací, aby nemusely každoročně pracovat v nejistotě, zda nebudou muset své služby omezit či ukončit.


65
Část zisků státních podniků použijeme na posílení nadačního jmění vybraných renomovaných českých nadací s celostátní působností a alespoň desetiletou historií.


66
Chceme využít část evropských dotací v příštím projektovacím období pro posílení technické, finanční a personální kapacity jednotlivých neziskových organizací tak, aby se tyto organizace mohly více soustředit na své poslání a ne na neustálé zajišťování prostředků pro holé přežití.


67
Vyzveme církve k jednání o změně dohody o církevních restitucích tak, aby se o část peněz, které mají církve z rozpočtu v příštích letech získat, církve rozdělily s dalšími necírkevními neziskovými organizacemi, které pracují zejména v sociální, zdravotní a výchovné oblasti. Pokud dohody nedosáhneme, budeme pro tento účel hledat jiné zdroje.


68
Zjednodušíme systém čerpání evropských dotací, aby na ně dosáhli i ti, kteří je potřebují nejvíce a kterým jsou nedostupné, protože nemají dostatečnou finanční kapacitu - jedná se o většinu neziskových organizací.


69
Budeme podporovat větší transparentnost neziskových organizací, které jsou příjemci státní či veřejné podpory. Chceme omezit praxi, kdy se část těchto organizací zakládá účelově pouze pro využití evropských dotací.


70
Chceme prosadit, aby neziskové organizace mohly opakovaně využívat pomoci nezaměstnaných v rámci tzv. veřejně prospěšných prací.

71
Jako chceme zvýšit podíl žen v politice, tak stejně chceme zvýšit podíl mužů ve školství. Učitel by mělo být váženým a respektovaným povoláním.


72
Prosazujeme úplný zákaz reklamy na léky na předpis, na tvrdý alkohol a cigarety. Alkoholismus a nikotinismus patří mezi hlavní zdravotní problémy naši společnosti, které navíc leží stranou zájmu největších politických stran.


73
Podporujeme hospodářskou decentralizaci, jejíž páteří by měla být decentralizace energetická, zejména pomocí obnovitelných zdrojů energie. Obnovitelné zdroje jsou důležité nejen z ekologického hlediska, ale i z hlediska zaměstnanosti, bezpečnosti provozu, minimalizace odpadů či lokální tvorby hodnot.


74
Navrhneme zpoplatnění dálnic a silnic I. třídy pomocí mýtného (místo nespravedlivých dálničních známek) a postupně i dalších silnic - z výtěžku podpoříme přesun nákladní dopravy na železnici.


75
Chceme více investovat do integrovaného systému veřejné dopravy, mimo jiné proto, že hluk, polétavý prach, špatné ovzduší a ulice plné aut jsou jednou z častých nemocí českých měst a obcí.


76
Podporujeme takové změny v územním plánování, které upřednostní kvalitu života a trvale udržitelný rozvoj a které zvýší vliv obytel na tento proces.


77
Navrhneme regulaci pornografie pro děti a mladistvé pomocí povinného značení těchto programů a stránek, aby je odpovědný rodič mohl zablokovat. Jsme pro zahájení celospolečenské diskuse o hodnotách lásky, tolerance, porozumění, komunity a rodiny, i když to někomu může připadat patetické.


V parlamentních volbách 2017 se připojujeme k volebnímu programu Strany zelených, s kterou kandidujeme společně.